ALGEMENE CONTRACT- EN FACTUURVOORWAARDEN

1. TOEPASSING
Deze algemene contract- en factuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Lezy Comm. V. (verder afgekort als ‘LEZY’) en de klant alsmede op alle offertes, aanbiedingen en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de produkten en/of diensten door LEZY aangeboden, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst en dit met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

De klant kan zowel fysiek bestellen in de winkel van LEZY als via de website van deze laatste. In sommige gevallen doet de klant zijn bestelling via e-mail.

Enkel en alleen als de klant via de website van LEZY (www.drankenlezy.be) online een bestelling wenst te plaatsen, dan kiest de klant op deze website het tabblad ‘WEBSHOP’ en komt zo op het platform ‘drankenlezy.drinxit.be’ alwaar hij zijn bestelling online kan plaatsen. Op dat moment plaatst de klant zijn bestelling via het online platform en zijn de algemene voorwaarden van de webshop Drinxit.be van toepassing.

LEZY met zetel gelegen te 8880 Ledegem, Tuileboomstraat 13, met KBO-nr. 0834.391.822, levert goederen en diensten als drankenhandel.

2. WERKWIJZE-TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST-OFFERTES-VOORSCHOT
2.1. In het geval de klant fysiek in de winkel bestelt, kan deze contant ter plaatse cash betalen, via bancontact of via Payconiq. Indien de klant in voorkomend geval een factuur wenst, wordt deze per e-mail verstuurd naar het voorkeur e-mailadres van de klant met de melding op de factuur ‘betaald’. Indien de klant op dat moment niet contant betaalt (bijvoorbeeld omdat hij een evenement of feest organiseert), dan kan LEZY een voorschot vragen (meestal bedraagt dit 50% gerekend op het totale bedrag incl. BTW, transport en leeggoed). De uiteindelijke afrekening wordt dan door LEZY gedaan bij het afhalen/terugbrengen van het leeggoed waarbij reeds betaalde voorschotten in mindering worden gebracht.

In het geval de klant vraagt om de factuur te betalen via overschrijving, dan maakt LEZY de factuur op bij afhaling van het leeggoed, waarbij deze factuur per e-mail verstuurd naar het voorkeur e-mailadres van de klant.

2.2. In het geval de klant telefonisch of via e-mail een bestelling plaatst, dan ontvangen deze vanwege LEZY een e-mail met bevestiging van de geplaatste bestelling en het geplande tijdstip van levering. In voorkomend geval en indien het om een onderneming gaat, zal de klant de factuur via overschrijving kunnen betalen. In het geval de klant vraagt om de factuur te betalen via overschrijving, dan maakt LEZY de factuur op bij afhaling van het leeggoed, waarbij deze factuur per e-mail verstuurd naar het voorkeur e-mailadres van de klant. Indien het om een consument gaat die bijvoorbeeld een eerste bestelling plaatst of die een evenement of feest organiseert, dan kan LEZY een voorschot vragen (meestal bedraagt dit 50% gerekend op het totale bedrag incl. BTW, transport en leeggoed). De uiteindelijke afrekening wordt dan door LEZY gedaan bij het afhalen/terugbrengen van het leeggoed waarbij reeds betaalde voorschotten in mindering worden gebracht.

2.3. De klant heeft tevens de mogelijkheid om via de website van LEZY (www.drankenlezy.be) te bestellen. De klant kiest dan het tabblad ‘WEBSHOP’ en komt zo op de website ‘drankenlezy.drinxit.be’ alwaar hij zijn bestelling online kan plaatsen. Online bestellingen dienen steeds onmiddellijk betaald te worden via het betreffende betaalsysteem dat geïntegreerd is in de webshop. De bestelling komt pas binnen bij LEZY als de klant betaald heeft via het platform. De leeggoedwaarde zal worden terugbetaald na ontvangst ervan, waarbij dit gebeurt via het online betaalsysteem of contant in de winkel.

2.4. Offertes die LEZY aan haar klanten maakt, zijn louter indicatief en vrijblijvend en dit tot op het ogenblik van de aanvaarding ervan door de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De offertes blijven 14 dagen geldig. Offertes gelden niet automatisch voor eventuele toekomstige opdrachten, tenzij anders overeengekomen tussen partijen. In dergelijk geval komt een overeenkomst tussen partijen slechts definitief tot stand op het moment dat de klant de offerte van LEZY schriftelijk per e-mail (e-mailadres: info@drankenlezy.be) aanvaardt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De aanvaarding van een offerte, brengt steeds de onbetwistbare kennisname van huidige contract- en factuurvoorwaarden met zich mee.

3. PRIJS
De prijs van de geleverde goederen en diensten zal diegene zijn die in de winkel staat aangeduid, op de website wordt vermeld of in de offerte wordt bepaald. Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene omstandigheid of door onder meer de prijsstijging van hetgeen besteld werd. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW en alle andere door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

4. LEVERINGSTERMIJNEN
De leveringen gebeuren van maandag tot vrijdag tussen 8u00 en 18u00. De leveringstermijnen zijn deze die overeengekomen zijn met de klant en bevestigd per e-mail door LEZY. Indien door LEZY een offerte werd gemaakt is de termijn deze zoals in deze offerte bepaald.

5. BETALING
5.1. Voorschotten – LEZY behoudt zich in bepaalde gevallen (zie randnummers 2.1. en 2.2.) te allen tijde het recht voor om een voorschot te vragen vόόr de levering van de goederen en/of diensten. Dit voorschot dient betaald te zijn voor het plaatsvinden van de levering/diensten, bij gebreke waarvan LEZY de bestelling als ‘niet definitief’ beschouwt, behoudens schriftelijk en op de offerte anders overeengekomen.

5.2. Facturen – Alle facturen zijn zonder korting betaalbaar op de zetel van LEZY en dit binnen de 14 dagen te rekenen vanaf factuurdatum, tenzij op de factuur een andere vervaldatum wordt aangegeven. Wanneer een factuur niet betaald is op haar vervaldag, zal door LEZY een eerste betalingsherinnering verstuurd worden per e-mail. Een week later (7 dagen na deze eerste herinnering) wordt een eerste rappel verstuurd via e-mail, nog een week later een tweede rappel. Indien na deze tweede rappel de factuur nog steeds onbetaald is gebleven, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd op het openstaande bedrag. Voor consumenten bedraagt deze verwijlintrest de wettelijke intrestvoet. Voor ondernemingen wordt deze intrest bepaald conform de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand (02.08.2002), dewelke per semester in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd wordt.

Alsook is in beide voormelde gevallen (zowel voor ondernemingen als consumenten) een schadeloosstelling verschuldigd tot dekking van de invorderingskosten, conventioneel bepaald op 10% van de uitstaande schuld met een minimum van € 125,00.

6. KLACHTEN
Klachten over de geleverde goederen/diensten (zoals o.m. een zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming) en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen de 8 dagen via e-mail (op e-mailadres: info@drankenlezy.be) te worden overgemaakt aan LEZY te rekenen vanaf de ontvangst van de factuur, op straffe van verval van elk recht.

Ingediende klachten en/of bezwaren geven de opdrachtgever niet het recht de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens LEZY op te schorten.

Indien de klacht gegrond is (zoals o.a. product dat afwijkend of slecht is is qua smaak en dit terwijl de THT-datum nog niet is overschreden), zal LEZY in samenspraak met de leverancier de producten vervangen of een compensatie bepalen.

7. AANSPRAKELIJKHEID
LEZY is niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien is LEZY niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals o.m. gevolgschade, gederfde winst,…). De aansprakelijkheid van LEZY zal in alle gevallen – indien de aansprakelijkheid in het gedrang zou komen – beperkt zijn tot het bedrag (excl. BTW) dat de klant besteld heeft en waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8. WEIGERING VAN OPDRACHTEN
LEZY behoudt zich het recht voor om bestellingen en/of opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen. De weigering of beëindiging kan ten alle tijde plaatsvinden. Zelf wanneer de bestelling en/of opdracht al werd bevestigd of de uitvoering van de bestelling en/of opdracht reeds werd gestart.

9. AFSTAND VAN RECHTEN
Het feit dat LEZY geen in haar voordeel opgestelde clausule in onderhavige algemene contract- of factuurvoorwaarden opneemt, mag niet geïnterpreteerd worden alsof dat zij afstand doet om een beroep op dergelijke clausules te doen.

10. OVERMACHT
In geval van overmacht heeft LEZY het recht om, na kennisgeving aan de klant, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en zonder dat de opdrachtgever hiervoor enige vergoeding kan vorderen. Er is sprake van overmacht wanneer LEZY haar verplichtingen niet kan nakomen tijdens een periode waarin het vervullen ervan wordt vertraagd door omstandigheden waarover zij geen redelijke controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: brand, overstroming, oorlog, embargo, staking, rellen, onvermogen om materialen en transportfaciliteiten te bekomen, het optreden van een epidemie of pandemie of de tussenkomst van een overheidsinstantie.

11. NIETIGHEID EN VOLLEDIGHEID
Indien enig deel of enige clausule van deze algemene voorwaarden ongeldig, onafdwingbaar of nietig wordt bevonden om welke reden ook, zullen de overige delen of clausules hierdoor niet worden aangetast en geldig en afdwingbaar blijven. Elke ongeldige, onafdwingbare of nietige clausule zal onmiddellijk vervangen worden door een bepaling die, in zover dit kan, het dichtst benadert wat de partijen in het bedoelde deel of de bedoelde clausule nastreefden.

12. PRIVACY
Door LEZY worden persoonsgegevens van de klant bijgehouden en verwerkt voor o.m. het beheer van het klantenbestand, voor de facturatie en voor de communicatie met de opdrachtgever. Overeenkomstig de vigerende privacywetgeving heeft elke persoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de klant ook het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken en op gegevensoverdraagbaarheid.

13. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK
Alle geschillen tussen partijen worden beheerst door het Belgische recht waarbij 1) in geval de klant een onderneming is uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van LEZY gelegen is, bevoegd zijn en 2) in geval de klant een consument is de rechtbanken van de woonplaats van de consument bevoegd zijn.